صفحه اصلی / آموزش بازی‌های کازینو / بازی رولت / بهترین اعداد برای بازی در میز رولت

بهترین اعداد برای بازی در میز رولت

بهترین اعداد برای بازی رولت چه هستند؟ اگر منظور شما احتمال برد است جدول زیر را ببینید.ستون‌های سوم و پنجم نشان‌دهنده احتمال برد برای هر شرط است.

شرط پرداخت احتمال برد رولت اروپایی سود خانگی رولت اروپایی احتمال برد رولت آمریکایی سود خانگی رولت آمریکایی
قرمز/ سیاه ۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
زوج‌ها/فردها ۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
زیاد / کم

(۱-۱۸ / ۱۹-۳۶)

۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
دو جین‌ها ۲:۱ ۳۲.۴۳% ۲.۷% ۳۱.۵۸% ۵.۲۶%
ستون‌ها ۲:۱ ۳۲.۴۳% ۲.۷% ۳۱.۵۸% ۵.۲۶%
۶ عدد (۶ خط) ۵:۱ ۱۶.۲۲% ۲.۷% ۱۵.۷۹% ۵.۲۶%
۵عدد (تاپ لاین) ۶:۱ ۱۳.۱۶% ۷.۸۹%
۴ عدد (مربع) ۸:۱ ۱۰.۸۱% ۲.۷% ۱۰.۵۳% ۵.۲۶%
۳ عدد (استریت) ۱۱:۱ ۸.۱۱% ۲.۷% ۷.۸۹% ۵.۲۶%
۱عدد (قیچی) ۱۷:۱ ۵.۴۱% ۲.۷% ۵.۲۶% ۵.۲۶%
۱ عدد (مستقیم) ۳۵:۱ ۲.۷۰% ۲.۷% ۲.۶۳%

۵.۲۶%

-پرداخت ۱:۱ به معنی این است که شما یک ژتون به اضافه شرط اصلی خود دریافت میکنید. پرداخت ۵:۱ به معنای دریافت ۵ ژتون به اضافه شرط اصلی شماست.
-سود خانگی کازینو به معنای منفعتی ست که کازینو از بازیکنان کسب میکند. بنابراین اگر سود خانگی کازینو ۲.۷% باشد و شما ۱ دلار شرط بندی کنید در هر چرخش باید این انتظار را داشته باشید که۰.۰۲۷ دلار از دست دهید

بهترین اعداد شرط چیست؟

بهترین اعداد شرط چیست؟

در جدول فوق اعدادی را میبینیم که با بستن شرط با آنها میتوانیم شانس برد خود را افزایش دهیم و درواقع بهترین اعداد برای شرط‌بندی هستند. ولی آیا احتمال بیشتر شرط‌هایی که از بهترین اعداد برای شرط بندی برنده میشوند به معنی این است که شما سود بیشتری نصیبتان میشود؟درواقع نه. این یک اشتباه رایج بین بازیکنان است.
مثال ۱: فرض کنید ۱۰۰ دلار برای شرط بندی قرمز در چرخ اروپایی در نظر گرفته‌اید. میدانید که شانس برنده شدن شما ۵۰ درصد است که به نظر احتمال خوبی برای برد است. ولی اگر بخواهیم از نمایی نزدیک‌تر بررسی کنیم شانس شما برای برد ۴۸.۶۵% و شانس باختتان ۵۱.۳۵% است. بنابراین احتمال باخت شما نسبت به بردتان بیشتر است. درواقع ۴۸.۶۵% در حالت کلی می‌توانید ۱۰۰ دلار خود را کسب کنید و ۵۱.۳۵% احتمال از دست دادن ۱۰۰ دلار برای شما وجود دارد. این تفاوت کم همان سود خانگی کازینو است.
مثال ۲: حال فرض کنید که روی همه ۳۷ عدد شرط بندی میکنید. احتمال برنده شدن شما ۱۰۰ درصد میشود که به نظر بسیار عالی ست. اما میزان پرداخت برای یک عدد تک ۱- ۳۵ است که غیرمنصفانه است. بنابراین حتی اگر ببرید همچنان مقداری پول میبازید.

فهمیدن اینکه چرا هیچ شرطی نسبت به دیگری برتری ندارد

فهمیدن اینکه چرا هیچ شرطی نسبت به دیگری برتری ندارد

سود خانگی به معنای پرداخت ناعادلانه است و در هر بار شرط بندی در رولت پرداختی ناعادلانه به شما میشود. ستون‌های چهارم و ششم را در جدول زیر مشاهده کنید. میبینید که سود خانگی کازینو برای هر نوع شرطی یکسان است:

شرط پرداخت احتمال برد رولت اروپایی سود خانگی رولت اروپایی احتمال برد رولت آمریکایی سود خانگی رولت آمریکایی
قرمز/ سیاه ۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
زوج‌ها/فردها ۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
زیاد / کم

(۱-۱۸ / ۱۹-۳۶)

۱:۱ ۴۸.۶۵% ۲.۷% ۴۷.۳۷% ۵.۲۶%
دو جین‌ها ۲:۱ ۳۲.۴۳% ۲.۷% ۳۱.۵۸% ۵.۲۶%
ستون‌ها ۲:۱ ۳۲.۴۳% ۲.۷% ۳۱.۵۸% ۵.۲۶%
۶ عدد (۶ خط) ۵:۱ ۱۶.۲۲% ۲.۷% ۱۵.۷۹% ۵.۲۶%
۵عدد (تاپ لاین) ۶:۱ ۱۳.۱۶% ۷.۸۹%
۴ عدد (مربع) ۸:۱ ۱۰.۸۱% ۲.۷% ۱۰.۵۳% ۵.۲۶%
۳ عدد (استریت) ۱۱:۱ ۸.۱۱% ۲.۷% ۷.۸۹% ۵.۲۶%
۲ عدد (قیچی) ۱۷:۱ ۵.۴۱% ۲.۷% ۵.۲۶% ۵.۲۶%
۱ عدد (مستقیم) ۳۵:۱ ۲.۷۰% ۲.۷% ۲.۶۳% ۵.۲۶%

 

-پرداخت ۱:۱ به معنی این است که شما یک ژتون به اضافه شرط اصلی خود دریافت میکنید. پرداخت ۵:۱ به معنای دریافت ۵ ژتون به اضافه شرط اصلی شماست.
-سود خانگی کازینو به معنای منفعتی ست که کازینو از بازیکنان کسب میکند. بنابراین اگر سود خانگی کازینو ۲.۷% باشد و شما ۱ دلار شرط بندی کنید در هر چرخش باید این انتظار را داشته باشید که۰.۰۲۷ دلار از دست دهید.بنابراین فرقی ندارد که چه نوع شرطی را ببندید. تمامی شرط‌ها تحت تاثیر یک میزان ثابتی از سود کازینو قرار دارند. برای داشتن چشم‌اندازی بهتر، بگذارید بگوییم ما دو بازیکن داریم که روی میز اروپایی شرط بندی می‌کنند.شرطهای یک بازیکن روی خانه سبز صفر با ۳۷ بار چرخش بسته می‌شود و شرط‌های بازیکن دیگر روی خانه سیاه با ۳۷ بار چرخش بسته می‌شود.از لحاظ آماری هردو بازیکن یک میزان را به طور مساوی در آخر بعد از ۳۷ بار چرخش از دست میدهند. باهم نگاهی به سازوکار ریاضی این روند می‌اندازیم:

بازیکن اول(شرط ۱۰ دلاری روی خانه سبز صفر با ۳۷ بار چرخش)
۳۶ بار باخت، ۱بار برد
بردها:۳۵ واحد سود=۱x۳۵
باخت‌ها:۳۶ واحد سود = ۱x ۳۶
بنابراین نتیجه ۱- واحد در ۳۷ چرخش است. به عنوان نسبت  ۱/۳۷- که برابر با۰.۰۲۷ – است.این عدد به معنی کسر ۰.۰۲۷از پرداخت شما به عنوان سود کازینو است

بازیکن دوم(شرط ۱۰ دلار روی خانه‌های سیاه برای ۳۷ بار چرخش)

بردها: ۳۷ از۴۸.۶۵% = بردها ۱۸.۰۰۰۵= واحد۱۸.۰۰۰۵x۱=سود ۱۸.۰۰۰۵

باخت‌ها: ۳۷ از ۵۱.۳۵% =باخت‌ها ۱۸.۹۹۹۵=واحد۱x۱۸.۹۹۹۵= باخت ۱۸.۹۹۹۵

بنابراین نتیجه می‌شود واحد ۱ – =۱۸.۹۹۹۵- ۱۸.۰۰۰۵

۱ – واحد در ۳۷ چرخش. به عنوان یک نسبت می‌شود ۱/۳۷- =۰.۰۲۷-  . درواقع ۰.۰۲۷ سود کازینو است.

نتیجه گیری: فرقی نمیکند که شما چه شرطی میبندید. از لحاظ آماری میزان از دست دادن شما در انتها یکسان میباشد.

فرق بین شرط شما و میزان پرداختی

فرق بین شرط شما و میزان پرداختی

اغلب به شانس برد و میزان پرداخت به طور یکسان توجه نشان داده میشود اما آنها واقعا متفاوتند. اگر تا کنون توضیحات من را درک کرده باشید می‌دانید که:
احتمال شرط درواقع همان میزان انتظار شما از برد است. میزان پرداخت همان مبلغی ست که برای بردتان به شما پرداخت میشود.اینها مفاهیم متفاوتی هستند که باید درک شوند.مثال دیگر شرط بستن در مسابقات اسب دوانی ست جایی که احتمال شرط شما میزانی برابر با ۱-۵ دارد. آیا این به معنی این است که در هر ۵ شانس ۱ شانس برای برد وجود دارد؟ نه این فقط به معنای آن است که میزان پرداخت به شما است.

 

استثنا: بهترین شرط در رولت

استثنا: بهترین شرط در رولت

یک نوع شرط رولت وجود دارد که بهتر از دیگر شرط‌هاست که تنها استثنا محسوب میشود اگر شما درباره چگونگی برد در رولت مطالعه کرده باشید پی برده‌اید که تنها راه مطمئن برای پیشبینی برد استفاده از فیزیک است و اگر زمانی با این روش ‌نتوانید عدد دقیق را در هر چرخش پیشبینی کنید حداقل می‌توانید محدوده عدد را در چرخ حدس بزنید. بنابراین با افزایش میزان صحت پیش‌بینی بازیکن میزان احتمال برد خود را افزایش می‌دهد ولی پرداختی برای تمام شرط‌ها یکسان باقی می‌ماند. سود خانگی همچنان پابرجاست ولی مشکلی ایجاد نمی‌کند چون بازیکن احتمال برد را به سود خود تغییر داده است. بنابراین بهترین شرط در رولت بستن شرط روی نواحی چرخ رولت است.در واقع این راه تنها روش تغییر احتمال برد بر سر میز است ولی مسئله‌ای وجود دارد. اگر سیستم رولت شما میتواند عدد برنده را به درستی حدس بزند (یا ناحیه‌ای که احتمال برد در آن بیشتر است) میتوانید شانس بردتان را افزایش دهید و سود ببرید. اما اگر فاکتورهای فیزیکی خاص چرخ روی جریان بازی تاثیر داشته باشد و روند را عوض کند میتواند باعث فرود آمدن توپ در جای دیگری از چرخ شود.بنابراین به جای دست یابی به عدد برنده آن را از دست میدهید.در این صورت به جای افزایش احتمال برد با کاهش میزان این احتمال روبه‌رو میشوید. در واقع میزان احتمال بردتان پایین‌تر از حد نرمال می‌آید. به همین دلیل تلاش بازیکنان بی‌تجربه در استفاده از سیستم شرط‌بندی میتواند سهم خوبی در بردشان داشته باشد.اما اگر شرایط فیزیکی چرخ تغییر کند و سیستم بازیکنان با در نظر گرفتن شرایط قبلی شرط بندی کند و تغیییرات پیش آمده را در نظر نگیرد بازیکن با باخت بدب مواجه می‌شود.بنابراین وقتی که بهترین شرط رولت به چرخ آن وابسته باشد سیستم باید به اندازه کافی نسبت به تغییرات انعطاف داشته باشد. به عنوان مثال فشار هوا ،زیرا فشار هوا می تواند سرعت کاهش سرعت توپ را تغییر دهد.

این مطالب را نیز ببینید!

رولت آنلاین

تفاوت‌های رولت زنده با رولت آنلاین

رولت زنده و رولت آنلاین اساساً از لحاظ تئوری مشابه هستند. اغلب بازی‌های کازینویی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *