چگونه دیلر بازی بلک جک شوید

بلک جک بازی قماری است که شما در مقابل دیلر بازی می کنید و سعی می کنید دستی با ارزش نزدیک به مجموع بیست و یک داشته باشید. اگر بالای بیست و یک بروید، بازی را ازدست می دهید و می بازید. بازی کردن در این بازی به عنوان دیلر مانند بازی کردن در حالت عادی است، تنها با این تفاوت که شما مسئول پخش کردن دست ها و ژتون ها هستید. اگر درک کاملی از نحوۀ بازی کردن بلک جک داشته باشید، می توانید به راحتی دیلر بلک جک شوید و از انجام آن لذت ببرید.

قسمت اول

پخش کردن دست در بازی بلک جک

بر زدن در بلک جک

1 بر زدن کارت ها

کارت ها را از جعبه بیرون بیاورید و کاملاً آن ها را بر بزنید. برای اطمینان از این کار از تکنیک های مختلف استفاده کنید.  سپس از یک بازیکن بخواهید که کات کارت قرمز را در جایی در وسط دسته کارت قرار دهد. بعد از اینکه این کار را انجام داد، دسته کارت را تقسیم کنید طوری که کارت قرمز در انتهای یکی از بخش ها قرار گرفته باشد. دستۀ دیگر را روی این دسته قرار دهید تا کار بر زدن کارت ها تمام شود.

کات کارت یک کارت قرمز است که در دسته کارت قرار می گیرد و مشخص می کند که کارت ها کجا در طول برش باید از هم جدا شوند. این کار الزامی نیست، اما در هنگام برش دسته کارت می تواند مفید باشد.

اگر با گروه بزرگی بازی می کنید ، می توانید حداکثر 6 یا 8 دسته کارت را با هم ترکیب کنید تا شانس بازی تغییر کند.

نکته: اگر دستگاه پخش کارت دارید ، کارت ها را داخل آن قرار دهید تا آن ها به صورت رو به پایین و آسان از شکاف دستگاه خارج شوند.

ژتون

2 از بازیکنان بخواهید که شرط های خود را در بازی قرار دهند

اگر روی میز بازی هستید، از بازیکنان بخواهید شرط های خود را در حلقۀ کوچک جلویشان قرار دهند. تا زمانی که بازیکنان شرط هایشان را قرار می دهند یا تصمیم می گیرند که از بازی خارج شوند صبر کنید. مطئن شوید قبل از گذاشتن شرط ها کارت ها را پخش نکنید.

شما به عنوان دیلر روی دست خود شرطی نمی گذارید.

نکته: اگر بازیکنی قبل از پخش کارت ها شرط خود را نگذاشت باید تا دور بعد صبر کند.

بازی بلک جک

3 به همۀ بازیکنان از چپ به راست یک کارت بدهید و آن را به رو قرار دهید

از بالای دسته یک کارت بکشید و آن را به نفر اول از سمت چپ خود بدهید. در حالی که کارت را در جعبۀ جلوی بازیکن می گذارید آن را به رو برگردانید. به این کار ادامه دهید و به هر بازیکن از چپ به راست یک کارت بدهید.

سعی کنید کارت را بدون نیاز به تنظیم مجدد در جعبه قرار دهید.اگر می توانید سر دادن کارت روی میز را تمرین کنید.

اگر در یک محیط حرفه ای دیلر هستید اجازه ندهید بازیکن به کارت دست بزند.

بازی بلک جک

4 یک کارت به پشت مقابل خود قرار دهید

کارت بعدی را از دسته بیرون بکشید و آن را به پشت مقابل خود قرار دهید. مطمئن شوید که کارت به درستی مقابل شما روی میز قرار دارد طوری که بازیکنان نمی توانند ارزش آن را ببینند.

بازی بلک جک

5 برای خودتان و بازیکنان یک کارت دیگر بیرون بکشید و به رو قرار دهید

با بازیکن سمت چپ خود شروع کنید و یک کارت دیگر از دسته بیرون بکشید. کارت را به رو بکشید و آن را در بالای کارت اول به نحوی تنظیم کنید که بتوانید عدد آن را در گوشه بخوانید. به همۀ بازیکنان کارت بدهید و در نهایت یک کارت دیگر به رو برای خودتان بیرون بکشید. حالا می توانید بازی را شروع کنید.

اگر برای خودتان یک آس بیرون کشیدید، باید از بازیکنان بپرسید که به «بیمه» نیاز دارند یا خیر.

قسمت دوم

دادن کارت به بازیکنان

بازی بلک جک

1 اگر بازیکن کارت دیگری خواست به او بدهید

از بازیکن اول که سمت چپ شما قرار گرفته بپرسید که آیا کارت دیگری می خواهد یا نه. اگر آن ها بخواهند که به مجموع 21 نزدیک تر شوند کارت دیگری می خواهند. یک کارت از روی دسته بکشید و در حالی که روی کارت های دیگر بازیکن قرار می دهید آن را برگردانید. مجموع کارت ها را حساب کنید و آن را به بازیکن اعلام کنید. اگر بازیکن دوباره کارت دیگری خواست، به او بدهید.

نکته: ارزش هر کارت را یاد بگیرید تا بتوانید مجموع آن ها را به راحتی حساب کنید. ارزش کارت های صورت 10 است، کارت های 2 تا 10 ارزش برابر با رقم کارت دارند و کارت های آس می توانند برابر با 1 یا 10 باشند.

بازی بلک جک

2 کارت ها و شرط بازیکنانی که مجموعشان بالاتر از 21 شد را بگیرید

اگر بازیکنی کارت دیگری درخواست کرد و مجوع او از 21 بالاتر شد، بازیکن دست خود را باخته و دور را از دست داده است. کارت های او را جمع کنید و در کناری بگذارید. سپس ژتون هایی که او به عنوان شرط در بازی گذاشته بود را جمع کنید و همراه با ژتون های دیگر در قفسۀ ژتون ها قرار دهید.

بازیکنانی که می سوزند به طور اتوماتیک دور را از دست می دهند و کل شرطی که روی دست خود گذاشته اند را می بازند.

زمانی که به عنوان دیلر برنده می شوید، به جای اینکه مبلغ برد به شما پرداخت شود ژتون هایی که می برید به بانک اضافه خواهند شد.

بازی بلک جک

3 زمانی که یک بازیکن می خواهد روی دست خود باقی بماند سراغ بازیکن بعدی بروید

اگر بازیکنی نزدیک 21 بود و نمی خواست شانس خود را برای 21 امتحان کند، به شما می گوید که روی دست خود خواهد ایستاد. در این حالت شما باید سراغ بازیکن بعدی بروید. از چپ به راست سراغ همۀ بازیکنان بروید و در صورتی که کارت جدید خواستند به آن ها بدهید.

بازیکنان قبل از اینکه روی دست خود بایستند می توانند کارت دیگری درخواست کنند.

قسمت سوم

تمام کردن دور

بازی بلک جک

1 کارتی را که به پشت قرار دارد برگردانید و مجموع کارت هایتان را حساب کنید.

وقتی همۀ بازیکنان بازی خود را انجام دادند، نوبت به شما می رسد. کارتی که اول بازی برای خودتان بیرون کشیدید برگردانید و مجموع دست خود را حساب کنید.

اگر شما یک کارت صورت یا 10 داشتید و کارتی که برگرداندید آس بود، آنگاه صاحب بلک جک می شوید و به طور اتوماتیک در مقابل بازیکنانی که دستی کمتر از 21 داشتند برنده می شوید.

بازی بلک جک

2 اگر مجموع شما کمتر از 17 بود کارت دیگری بردارید

اگر مجموع کارت های شما 16 یا پایین تر بود، آنگاه کارت دیگری بردارید و در کنار کارت های قبلی به رو قرار دهید. اگر مجموع شما همچنان از 17 پایین تر شد، کارت دیگری بردارید تا زمانی که مجموعتان از 17 بالاتر شود. اگر مجموع شما از21 بالاتر شد خواهید باخت و بازیکن مقابلتان که زیر 21 است برنده خواهد شد.

اگر مجموعتان از 17 بالاتر باشد آنگاه نمی توانید برای نزدیک شدن به 21 کارت دیگری درخواست کنید.

بازی بلک جک

3 دست خود را با دست بازیکنان مقایسه کنید

به ارزش دست بازیکنان نگاه کنید تا بفهمید که ارزش دست شما یا آن ها بیشتر است. اگر بازیکن مقابل شما دستی با ارزش بیشتر داشت بدون اینکه مجموعش از 21 بالاتر رود آنگاه او برنده است. اگر دست او پایین تر از شما بود، آنگاه او بازنده است و شما شرط هایش را جمع خواهید کرد.

اگر مجموع دست بازیکن با شما برابر باشد به این حالت «فشار» می گویند.

بازی بلک جک

4 شرط بازیکنان را پرداخت کنید.

اگر بازیکن نسبت به شما دستی نزدیک تر به 21 داشت، پرداخت آن ها 1 به 1 خواهد بود که دو برابر مبلغی است که شرط بسته اند. اگر بازیکن دست خود را با 21 برد پرداخت به آن ها 3 به 2 خواهد بود، به این معنی که 2.5 برابر مبلغ اولیه را دریافت می کنند. اگر دست شما و بازیکن برابر شود آنگاه هیچ کدام برنده یا بازنده نیستید و مبلغی که بازیکن شرط بسته بود به او برگردانده می شود.

مثلاً اگر بازیکن 10 ژتون شرط بسته باشد و برنده شود، 20 ژتون از بانک دریافت می کند. اگر با بلک جک برنده شود، 25 ژتون از بانک دریافت می کند.

نکته: شرایط شرط بندی بسته به میزی که روی آن بازی می کنید متفاوت است و فرق می کند. قبل از اینکه وارد بازی شوید قوانین میز را بخوانید تا از پرداخت دقیق آگاه باشید.

بازی بلک جک

5 تمام کارت هایی که بازی شد را بردارید و بر بزنید

کارت های همۀ بازیکنان را جمع کنید و آن ها را به پشت روی هم قرار دهید. اگر با یک دسته کارت بازی می کنید بعد از هر دست کارت هایی که بازی شده اند را با بقیۀ کارت ها بر بزنید.

اگر از چند دسته کارت استفاده می کنید، تا زمانی که به نصف کارت ها نرسیدید نیازی به بر زدن کارت ها نیست.

قسمت 4

دست های ویژه

بیمه در بازی بلک جک

1 اگر کارت روی شما یک آس بود از بازیکن مقابل دربارۀ درخواست «بیمه» بپرسید

اگر کارت روی شما آس بود باید از بازیکنان در مورد بیمه بپرسید. اجازه بدهید بازیکنانی که بیمه خواستند نصف مبلغ شرط ابتدایی خود ژتون بگذارند. کارت پشت خود را نگاه کنید و اگر 10 بود به بقیه اعلام کنید. در این صورت، شرط افرادی را که در مقابل شما باختند بردارید. سپس به کسانی که بیمه داشتند دو برابر مبلغی که پرداختند بدهید.

مثلاً، اگر بازیکنی برای بیمه 3 ژتون پرداخت کرد، در صورتی که شما بلک جک بیاورید 6 ژتون از بانک دریافت می کند.

اگر بازیکنی قبل از پخش کردن کارت ها بیمه کند در صورتی که شما بلک جک بیاورید هیچ ژتونی از دست نخواهد داد.

اگر شما بلک جک نیاوردید، ژتون بازیکنی که برای بیمه پرداخت کرده بود را بگیرید و در بانک بگذارید.

نکته: اگر بازیکنان فکر کنند که شما بلک جک نخواهید داشت یا اگر خود آن ها بلک جک داشته باشند نیازی به پرداخت برای بیمه نخواهند داشت.

بازی بلک جک

2 از بازیکنان در مورد دوبل کردن و شرط بیشتر سوال کنید

یک بازیکن در صورتی که از برد خود مطمئن باشد می تواند مبلغ اولیۀ شرط خود را دوبل کند. اگر بازیکن می خواست که دوبل کند، قبل از اینکه کارت دیگر را بدهید صبر کنید که ژتون اضافه شده را روی میز بگذارد. کارت آخر را به صورت افقی روی دست او قرار دهید برای اینکه نشان دهید او دیگر نمی تواند روی این دست کارت دیگری دریافت کند.

اگر بازیکنی که دوبل کرده باشد در مقابل شما برنده شود، آنگاه او دو برابر پولی که گذاشته است را می برد. مثلاً اگر بازیکنی اول بازی 5 ژتون در بازی گذاشته باشد و بعد از دوبل کردن بازی را ببرد در نهایت او 20 ژتون از بانک دریافت می کند.

بازی بلک جک

3 اگر بازیکنان کارت هایی با ارزش برابر گرفتند اجازه دهید که کارت ها را تقسیم کنند

اگر بازیکنان کارت های یکسانی گرفتند می توانند دو کارت را به دو دست تقسیم کنند. از آن ها بخواهید که مبلغی برابر با شرط اولیه روی میز بگذارند. برای هر دست یک کارت دیگر بیرون بکشید و دست ها را از چپ به راست بازی کنید.

اگر بازیکنی روی دست تقسیم شده بلک جک بیاورد پرداخت در این حالت به جای سه به دو یک به یک خواهد بود.

Check Also

آموزش فرم میکس وسیستمی در فوتبال

ما به عنوان یک مجله شرط بندی جامع و معتبر، با توجه به اهمیت پیش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.